För att göra boomba.se bättre och mer personligt använder vi cookies och andra hjälpmedel för trafikmätning och optimering av sidinnehåll, samt till att målinrikta marknadsföring. Genom att klicka på CLOSE godkänner du cookies.

close
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig: Chebs Trading
Årstidsvägen 26
179 75 Skå

Vi på Boomba.se värnar om våra kunders integritet och att du som kund ska vara garanterad att vi hanterar dina personuppgifter med en hög nivå av skydd. Vi är också måna om att du har full insyn i hur dina personuppgifter behandlas, att du känner till dina rättigheter och att du ska kunna utöva dem på ett smidigt sätt. 

Boomba.se är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett riktigt sätt. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Du har en rätt till information när vi samlar in uppgifter in dig. Det gäller både när du lämnar information eller när vi får uppgifter om dig från någon annan.

Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att Boomba.se ska kunna hantera ditt order. Vi använder inte dina personuppgifter till något annat ändamål.
Se nedan för en utförligare information om behandlingen av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Syftet med GDPR är att skydda fysiska personer mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter.
Personuppgifter är enligt GDPR all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Till gruppen känsliga personuppgifter hör bland annat uppgifter om medlemskap i fackförening, om ras, etnisk ursprung, politiska åsikter och hälsa.
Behandling av personuppgifter kan ske på en mängd olika sätt, till exempel genom att de samlas in, används eller lagras. Boomba.se är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Detta innebär att Boomba.se måste se till att behandlingen sker på ett korrekt och lagligt sätt.
Därför behandlar vi personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter för att kunna Skicka ut beställningar.

 
Dina rättigheter
Rätt till information
Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas både när uppgifterna samlas in och när du annars begär det.
Rätt till rättelse
Du har rätt att vända sig till oss och begära att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
Rätt till radering
Du har rätt att vända sig till oss och be att uppgifterna som avser dig raderas.
Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Detta kan begäras bland annat om du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska den enskilde informeras om detta.
Rätt att göra invändningar
Du har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
Återkalla samtycke
Om dina personuppgifter behandlas med stöd av att du gett ditt samtycke kan nu när som helst återkalla samtycket.
Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifter får inte sparas under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av uppgifterna. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras. Uppgifterna får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Gallringtider för allmänna handlingar hos oss framgår av Riksarkivets föreskrift RA-MS 2010:70.
Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter
Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på info@boomba.se.
Boomba.se

Chebs Trading