Integritetspolicy
Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Boomba.se samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.
Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

    ePOST               
    namn               
    kontaktuppgifter

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med

informationsutskick och betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy.

Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.
Hur länge kommer du ha min information?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 1år , därefter så kommer den raderas.

Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring

kommer behållas fram tills den tidpunk du själv väljer att avprenumerera från den.
Med vilka delar ni min information med?
Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter

hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning.

Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.
Vart har du min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen.

Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer

behöva flytta information till andra länder utanför EU.

Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade

dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.
Vad är mina rättigheter
Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt.

Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
                             Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
                                 Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig.

Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
                                       Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst.

Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi

behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.
Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy.

Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.
Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida.

Denna policy uppdaterades senast den 31 August 2018.
Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information,

eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:
                                                                                                                                    Boomba
                                                                                                                                    info@boomba.se

Så här behandlar vi dina personuppgifterVi på Boomba.se värnar om våra kunders integritet och att du som kund ska vara garanterad att vi hanterar dina personuppgifter med en hög nivå av skydd. Vi är också måna om att du har full insyn i hur dina personuppgifter behandlas, att du känner till dina rättigheter och att du ska kunna utöva dem på ett smidigt sätt.

Boomba.se är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett riktigt sätt. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Du har en rätt till information när vi samlar in uppgifter in dig. Det gäller både när du lämnar information eller när vi får uppgifter om dig från någon annan.

Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att Boomba.se ska kunna hantera ditt order. Vi använder inte dina personuppgifter till något annat ändamål.
Se nedan för en utförligare information om behandlingen av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Syftet med GDPR är att skydda fysiska personer mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter.
Personuppgifter är enligt GDPR all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Till gruppen känsliga personuppgifter hör bland annat uppgifter om medlemskap i fackförening, om ras, etnisk ursprung, politiska åsikter och hälsa.
Behandling av personuppgifter kan ske på en mängd olika sätt, till exempel genom att de samlas in, används eller lagras. Boomba.se är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Detta innebär att Boomba.se måste se till att behandlingen sker på ett korrekt och lagligt sätt.
Därför behandlar vi personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter för att kunna Skicka ut beställningar.

 
Dina rättigheter
Rätt till information
Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas både när uppgifterna samlas in och när du annars begär det.
Rätt till rättelse
Du har rätt att vända sig till oss och begära att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
Rätt till radering
Du har rätt att vända sig till oss och be att uppgifterna som avser dig raderas.
Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Detta kan begäras bland annat om du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska den enskilde informeras om detta.
Rätt att göra invändningar
Du har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
Återkalla samtycke
Om dina personuppgifter behandlas med stöd av att du gett ditt samtycke kan nu när som helst återkalla samtycket.
Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifter får inte sparas under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av uppgifterna. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras. Uppgifterna får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Gallringtider för allmänna handlingar hos oss framgår av Riksarkivets föreskrift RA-MS 2010:70.
Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter
Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på info@boomba.se.
Boomba.se

Information om tvistlösning online i enlighet med Art. 14 Para. 1 av OTF (Online Tvist Beslut förordningen):

Europeiska kommissionen ger konsumenterna möjlighet att lösa online tvister enligt Art. 14 Para. 1 av ODR på en av deras plattformar. Plattformen ( http://ec.europa.eu/consumers/odr) fungerar som en plats där konsumenterna kan försöka nå uppgörelser utanför domstol på tvister som uppstår efter inköp via nätet och upphandling av tjänster.